ZAKRES USŁUG
          Głównym aspektem działalności kancelarii jest kompleksowa obsługa prawna świadczona na rzecz firm prowadzonych w ramach spółki osobowej lub kapitałowej, osób prowadzących działalność gospodarczą. Kancelaria oferuje pomocy w zakładaniu i rejestracji spółki, przekształcaniu i podziale spółek, a także konstruowaniu i negocjowaniu umów handlowych, prowadzeniu spraw sądowych.
 
Adwokat Monika Starosta specjalizuje się w sprawach gospodarczych tj. sporach powstałych między przedsiębiorcami na tle wykonywania umów cywilnych m.in. z zakresu prawa przewozowego krajowego i zagranicznego, spedycji, ubezpieczeń, robót budowlanych.
 
          Ukierunkowana jest także na skuteczne rozwiązywanie problemów indywidualnych klientów i udzielanie im pomocy w pozytywnym rozstrzyganiu spraw sądowych.
 
W zakresie kompetencji i uprawnień znajdują się także usługi prawne w następujących obszarach prawnych:
 

PRAWO CYWILNE

m.in. w sprawach o ochronę własności i posiadania, użytkowania wieczystego i służebności, o zniesienie współwłasności, o zasiedzenie, w sprawach lokalowych, o eksmisję, w sprawach z zakresu prawa konsumenckiego a także w sprawach dotyczących roszczeń odszkodowawczych i zadośćuczynienia

PRAWO GOSPODARCZE

zakładanie i rejestracja spółek, dochodzenie należności, sprawy związane z procesem inwestycyjnym w budownictwie, postępowania upadłościowe

PRAWO RODZINNE

sprawy o rozwód, o separację, podział majątku wspólnego, sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej, o alimenty

PRAWO SPADKOWE

stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, pomoc przy testamencie, zniesienie współwłasności

PRAWO PRACY

negocjacje z pracodawcami, zatrudnianie i zwalnianie pracowników, rozwiązywanie sporów z pracodawca lub  pracowniczych

PRAWO KARNE

obrona na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego i wykonawczego oraz reprezentacja w sprawach z prywatnego aktu oskarżenia
 

          Świadczone usługi obejmują udzielanie porad i konsultacji prawnych, przygotowywanie i negocjowanie umów, sporządzenie projektów pism procesowych, urzędowych, sporządzanie opinii prawnych dotyczących interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa a także reprezentowanie w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz w postępowaniach egzekucyjnych.


Kancelaria Adwokacka udziela porad prawnych po uprzednim uzgodnieniu terminu.